En Verder

Privacy verklaring

Privacy verklaring
Deze pagina geeft u informatie  hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van onze klanten volgens de AVG wetgeving.

Privacy Verklaring en Cookiebeleid

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt éénzelfde privacywetgeving voor de gehele Europese Unie (EU). De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen.

De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy-rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De regels dwingen om zorgvuldiger om te gaan met privacy-gevoelige informatie van cliënten, juist nu steeds meer informatie gedigitaliseerd is én wordt.

In het bijzonder geldt de verplichting om vast te leggen welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verzameld en verwerkt en hoe de beveiliging van de vastgelegde gegevens is georganiseerd. In deze privacy verklaring geven wij aan hoe En Verder met persoonsgegevens omgaat, verwerkt en hoe deze zijn beveiligd.

Voor meer informatie over de AVG, zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg                       

        

Welke gegevens worden door En Verder Opleidingen verwerkt?

En Verder Opleidingen verwerkt voor zijn dienstverlening persoonsgegevens van zijn klanten. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval vallen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken van gegevens. Ook het verstrekken van gegevens (bekend maken, ter beschikking stellen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens vallen hieronder. In de AVG dient er voor het verwerken van gegevens een wettelijke grondslag te zijn.                                                                                               De AVG kent 6 grondslagen. De AVG verordent dat minimaal één van deze grondslagen van toepassing moet zijn om recht te hebben op het verwerken van  persoonsgegevens.
Deze grondslagen zijn: 
1. Toestemming van de betrokken persoon.
2. Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst.
3. Noodzaak voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
4. Noodzaak ter bescherming van vitale belangen.
5. Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
6. Noodzaak voor de vervulling van de uitoefening van openbaar gezag. 

En Verder Opleidingen gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten of klanten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt En Verder Opleidingen deze persoonsgegevens om cursisten te informeren over opleidingen en trainingen en om bijeenkomsten te organiseren. Deze gegevens worden nergens gepubliceerd of doorgegeven aan derden. Zij doet dit slechts indien er een wettelijke verplichting is voor En Verder opleidingen om gegevens te delen of bij expliciete toestemming van de betrokkene.  

En Verder Opleidingen verwerkt persoonsgegevens slechts na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken (rechts)persoon (grondslag 1). Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Dit doen wij door:
1.Opdrachtnemers het inschrijfformulier in te laten vullen waarin onderaan het formulier de toestemmingsverklaring moet worden aangevinkt. Door te verwijzen naar de pagina 'privacy verklaring' verklaart de opdrachtnemer akkoord te gaan met de gegevensverwerking.
2.Toeleveranciers via de email of telefonisch uitdrukkelijk toestemming te vragen de openbare gegevens (website, email)  te mogen verwerken op de wijze zoals op deze pagina is beschreven.  

Grondslag 2 is eveneens van toepassing. De gegevens die wij vastleggen zijn nodig om een gesloten overeenkomst tot uitvoering te brengen. Grondslag 3 & 4 zijn eveneens van toepassing. En Verder Opleidingen zal indien nodig gegevens verwerken om een wettelijke verplichting na te komen dan wel een vitaal belang te dienen.

Gegevens van opdrachtnemers                                                                                                

Onder opdrachtnemers worden verstaan alle natuurlijke- en rechtspersonen die middels een overeenkomst En Verder Opleidingen de opdracht geven (of de intentie hebben tot het geven van een opdracht) tot het uitvoerenen/of verkoop van een van de op de website genoemde cursussen, workshops, modules of producten. De overeenkomst wordt bekrachtigd middels het invullen van het inschrijfformulier op de website van En Verder Opleidingen.
De volgende gegevens worden gevraagd: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer (het 06 nummer), het email adres en het gewenste product.

Gegevens van toeleveranciers

Onder toeleveranciers worden verstaan de rechtspersonen die En Verder Opleidingen middels een overeenkomst opdracht geeft om een bepaalde dienst en/of product te leveren. De opdrachtbevestiging die En Verder Opleidingen geeft aan toeleveranciers verloopt via een email.
De volgende gegevens worden bewaard: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer (het 06 nummer) en het email adres.

   

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

De gegevens van opdrachtnemers wordt gebruikt voor:
1. Naw-gegevens --> voor het versturen van product- of dienstgerelateerde poststukken                                

2. Email adres --> voor het versturen van emails: De content van deze mails zijn altijd gerelateerd aan het product en/of dienst dat middels een overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht. Dit kan zijn:
- het digitaal verkrijgen en/of versturen van lesmaterialen, syllabi
- het digitaal verkrijgen en/of versturen van informatie m.b.t. locatie van de cursus, module, workshop, beantwoorden van cursusgerelateerde vragen
- het digitaal versturen van een door En Verder uitgegeven nieuwsbrief 
- het verkrijgen en/of versturen van offertes en facturen                                                                                                               - informatievoorziening over relevante overige producten en diensten van En Verder Opleidingen 

3. Telefoonnummer --> het per telefoon uitwisselen van opdrachtgerelateerde informatie: via gesprekken, via sms of via whatsapp. Indien hierbij bovengenoemde gegevens nodig worden geacht zal hiervoor uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene in kwestie worden gevraagd.

   

Beveiliging van opgeslagen gegevens

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen zijn de gegevens van En Verder Opleidingen slechts opgeslagen in de 'cloud', in 'one drive', onderdeel van Microsoft Outlook.live. De opslag en beveiligingsregels van Microsoft zijn van toepassing. De website van En Verder opleidingen is beveiligd/versleuteld/encrypted. De plaats waar de gegevens van En Verder Opleidingen zijn opgeslagen is de server van BS connect, gesitueerd op Amsterdam Schiphol. Met deze maatregelen voorkomt En Verder Opleidingen het lekken van data.

Organisatie van de gegevensverwerking binnen En Verder Opleidingen

Verwerkingsregister: Gegevensverwerking wordt bijgehouden via een verwerkingsregister. En Verder Opleidingen gebruikt hiervoor het Microsoft Excel bestand. Beveiligingsregels die Microsoft hanteert zijn van toepassing.

Verantwoordelijke: Verantwoordelijkheid voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens is dhr. E.F.M. den Os, eigenaar van En Verder Opleidingen. Er is geen delegatie van deze verantwoordelijkheid aan derden binnen En Verder Opleidingen.

Bewaartermijn gegevens: En Verder Opleidingen bewaart persoonsgegevens volgens bovengenoemde criteria niet langer dan noodzakelijk voor het tot uitvoering brengen of laten komen van een gesloten overeenkomst tot ten hoogste 1 jaar na beëindiging van een overeenkomst dan wel het laatste contactmoment, wanneer het contact niet resulteerde in een overeenkomst/opdracht. Verlenging van de bewaartermijn vindt slechts plaats na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart En Verder Opleidingen de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Inzage: Iedere betrokkene, waarvan En Verder Opleidingen bovengenoemde gegevens heeft opgeslagen dan wel verwerkt, heeft te alle tijde inzage over de wijze waarop gegevens van de betrokkene binnen En Verder Opleidingen worden beheerd, opgeslagen en verwerkt. Dit houdt in:                                                                        - de manier waarop de gegevens verwerkt zijn in Excel,                                                                                          

- het email- en whatsapp verkeer en                                                                                                                          

- de telefonische informatie, opgeslagen in het verwerkingsregister.

Recht op correctie, wijzigen en verwijderen van gegevens: Voor inzage, correctie en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@enverder.com. De betrokkene kan En Verder opleidingen na inzage schriftelijk verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. En Verder opleidingen zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de correctie, wijzigingen tot stand brengen dan wel gegevens verwijderen.

Klachtenprocedure: Klachten van betrokkenen inzake de AVG zullen worden behandeld overeenkomstig de procedure beschreven in de algemene voorwaarden van En Verder Opleidingen, te vinden op onze website

Cookiebeleid

Bij het gebruik van onze website kunnen En Verder Opleidingen en derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer/tablet/smartphone worden opgeslagen. De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om bijvoorbeeld te achterhalen welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. Maakt u herhaald gebruik van onze website dan wordt uw browser herkend. De gegevens omtrent uw gebruik van onze website deelt En Verder Opleidingen niet met derden. 

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie op uw computer raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren.  Het weigeren c.q. verwijderen van cookies is alleen van toepassing voor de computer/tablet/smartphone en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/smartphones en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

En Verder: Voor verdere vragen over het privacybeleid van En Verder Opleidingen kunt u contact met ons opnemen via info@enverder.com. En Verder opleidingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Aanpassingen zullen op deze pagina bekend gemaakt worden. 

Deze privacy verklaring is door iedereen af te drukken vanaf deze website

Eerste versie: 16 april 2018                                                                                                                                      

Tweede aangepaste versie 24 mei 2018

Derde aangepaste versie 2 maart 2019